tockto

คอร์ส Easy Pinyin พินอินจำง่าย

เรียนพินอินจากตัวอย่างจริง คอร์สนี้สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอ่านและพูดพินอินอย่างถูกวิธี อยากอ่านพินอินเร็ว ออกเสียงถูกต้อง ต้องคอร์สนี้เลย

29

คลิปสนทนา

0

แบบฝึกหัด

525

คำศัพท์

 • 1. รู้จักพินอิน

  • พยัญชนะ

   字母 zìmǔ

  • สระ

   韵母 yùnmǔ

  • วรรณยุกต์

   声调 shēngdiào

 • 2. ฝึกออกเสียงพยัญชนะ

  • b p m f

   bàba, pópo, māma, fēijī, …

  • d t n l

   dìdì, tā, nǎinai, lǎoshī, …

  • g k h

   gēgē, kòngtiáo, hóng huà, …

  • j q x

   jiějiě, qián, xǐhuān, …

  • zh ch sh r

   zhàngfū, chīfàn, shūshu, rìběn, …

  • z c s

   zěnme, cōngmíng, sījī, ...

  • y w

   yéye, wèntí, …

  • ฝึกรวม 1

   Nǐ hǎo, hǎojiǔ bùjiàn.

  • ฝึกรวม 2

   Míngtiān wǒ xiǎng qù mǎi dōngxī.

 • 3. ฝึกออกเสียงสระ

  • a o e i u ü

   māma, bōbo, è le, dìdi, sìshí, fùmǔ, nǚrén, ...

  • ai ei ao ou

   tàitài, mèimei, māo, gǒu, …

  • an en ang eng er

   màn man, rènzhēn, shàngwǎng, lěng, érzi, ...

  • ia ie iao iu

   dàjiā, xièxie, xiǎo niǎo, niúnǎi, …

  • ian in iang ing

   qiánmiàn, nín, liǎng, qǐng, ...

  • ua uo uai ui

   huā, shuō, kuài, guì, ...

  • uan un uang ueng

   xǐhuān, chūntiān, qǐchuáng, lǎowēng, ...

  • ong üe üan ün iong

   tóngshì, xuéshēng, yuán, qúnzi, xióngmāo, ...

  • ฝึกรวม 1

   Tā shénme shíhòu huí jiā qù de?

  • ฝึกรวม 2

   Tāmen qù xuéxiào xuéxí zhōngwén.

 • 4. ฝึกออกเสียงวรรณยุกต์

  • ฝึกรวม 1

   Wǒ shì yī gè rén lái de.

  • ฝึกรวม 2

   Wǒmen liǎng gèrén shì tóngxué.

 • 5. กฎการเปลี่ยนเสียง

  • เสียง 3 ติดกัน

   kěyǐ → kéyǐ hěn hǎo → hén hǎo

  • เปลี่ยนเสียง 一

   yī → yí, yì

  • เปลี่ยนเสียง 不

   bù → bú

  • ฝึกรวม

   Wǒ xiǎng nǐ bù gǎn wèn tā.