tockto

คอร์สสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

ฝึกพูดคำศัพท์และวลีที่ต้องใช้ในบทสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจ เน้นคำศัพท์ระดับ HSK4 และ HSK5 สำหรับใช้ในการติดต่อคู่ค้า สอบถามข้อมูล นัดหมายการประชุม และเจรจาต่อรอง สำหรับผู้ที่พูดจีนในชีวิตประจำวันคล่องแล้ว ต้องการฝึกติดต่อธุรกิจเป็นภาษาจีน เริ่มทำการค้ากับคนจีน ต้องลงคอร์สนี้เลย

30

คลิปสนทนา

174

แบบฝึกหัด

1,732

คำศัพท์

 • 1. ทักทายและแนะนำตัว

  • การทักทายเชิงธุรกิจ

   你好,我是... Nǐ hǎo, wǒ shì...

  • แนะนำผู้อื่น

   我来介绍一下,这位是... Wǒ lái jièshào yīxià, zhè wèi shì...

  • แลกนามบัตรและเปิดการเจรจา

   这是我的名片。 Zhè shì wǒ de míngpiàn.

  • แนะนำธุรกิจของบริษัท

   我是伦敦进出口电子产品公司的丹尼。 Wǒ shì Lúndūn jìnchūkǒu diànzǐ chǎnpǐn gōngsī de Dānní.

 • 2. ธรรมเนียมธุรกิจแบบจีน

  • มอบของที่ระลึก

   这是一份小礼物,希望你能喜欢。 Zhè shì yī fèn xiǎo lǐwù, xīwàng nǐ néng xǐhuān.

  • การเชื้อเชิญทางธุรกิจ

   我很想邀请你来伦敦参观我们的公司。 Wǒ hěn xiǎng yāoqǐng nǐ lái Lúndūn cānguān wǒmen de gōngsī.

  • พูดขอบคุณสำหรับการมาเยี่ยม

   非常感谢您能来参观我们的工厂。 Fēicháng gǎnxiè nín néng lái cānguān wǒmen de gōngchǎng.

  • รับของที่ระลึก

   这个礼物真是太好了! Zhège lǐwù zhēnshi tài hǎole!

 • 3. การโทรศัพท์และวีดิโอคอล

  • การรับโทรศัพท์สำหรับธุรกิจ

   喂,你好! 是...吗? Wéi, nǐ hǎo! Shì... Ma?

  • การโทรหาคู่ค้า

   喂, 你好!我是... Wéi, nǐ hǎo! Wǒ shì...

  • วีดิโอคอลสำหรับธุรกิจ

   准备好了吗? Zhǔnbèi hǎole ma?

 • 4. การประชุมเชิงธุรกิจ

  • หัวข้อการประชุม

   你们有什么更新吗? Nǐmen yǒu shé me gēngxīn ma?

  • นัดหมายการประชุม

   我会安排好与您的会面。 Wǒ huì ānpái hǎo yǔ nín de huìmiàn.

  • ปิดการประชุม

   非常感谢大家参加今天的会议。 Fēicháng gǎnxiè dàjiā cānjiā jīntiān de huìyì.

  • เลื่อนการประชุม

   我可能要推迟我们原定的会议。 Wǒ kěnéng yào tuīchí wǒmen yuán dìng de huìyì.

 • 5. การรับรองแขก

  • รับที่สนามบิน

   欢迎来到... Huānyíng lái dào...

  • ถามไถ่เชิงธุรกิจ

   你的旅程怎么样? Nǐ de lǚchéng zěnme yàng?

  • กำหนดการทริปธุรกิจ

   我们的会议安排在明天上午九点。 Wǒmen de huìyì ānpái zài míngtiān shàngwǔ jiǔ diǎn.

  • ส่งแขกเข้าที่พัก

   明天见! Míngtiān jiàn!

 • 6. สินค้าและราคา

  • สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

   这个...有什么特点呢? Zhège... yǒu shénme tèdiǎn ne?

  • สอบถามเกี่ยวกับราคา

   价格有点高。 Jiàgé yǒudiǎn gāo.

  • ต่อราคา

   能不能给我们一个更优惠的价格? Néng bùnéng gěi wǒmen yīgè gèng yōuhuì de jiàgé?

  • จำนวนการสั่งซื้อและระยะเวลาการผลิต

   我们想订购... Wǒmen xiǎng dìnggòu...

 • 7. การสั่งซื้อและขนส่งสินค้า

  • การวางคำสั่งซื้อ

   你能否提供一份采购单? Nǐ néng fǒu tígōng yī fèn cǎigòu dān?

  • เงื่อนไขการชำระเงิน

   请问,付款条件是什么? Qǐngwèn, fùkuǎn tiáojiàn shì shénme?

  • การขนส่ง

   哪一种运输方式最好? Nǎ yī zhǒng yùnshū fāngshì zuì hǎo?

  • ประกันภัยและการเคลมสินค้า

   如果我需要索赔,怎么办呢? Rúguǒ wǒ xūyào suǒpéi, zěnme bàn ne?

 • 8. การแสดงความเห็น

  • การตอบรับ

   听起来很不错! Tīng qǐlái hěn bùcuò!

  • การปฏิเสธ

   我怕不可以。 Wǒ pà bù kěyǐ.

  • การแสดงความเห็นอย่างสุภาพ

   我建议你... Wǒ jiànyì nǐ...