tockto

คอร์สภาษาจีนเริ่มต้น 103

ภาษาจีนไม่ยาก มาเรียนกันต่อเลย! คอร์สนี้สำหรับคนที่เรียนคอร์สจีนพื้นฐาน 102 จบแล้ว มาต่อยอดคำศัพท์และเรียนแกรมม่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่เมืองจีนกันดีกว่า

37

คลิปสนทนา

189

แบบฝึกหัด

785

คำศัพท์

 • 1. ทำเป็น, ทำได้, ต้องทำ

  • ทำเป็น (มีความสามารถ)

   “会” 和 “能” “Huì” hé “Néng”

  • ทำได้ (ได้รับอนุญาต)

   可以 Kěyǐ

  • ต้อง, จำเป็นต้อง

   “要” 和 “得” “Yào” hé “Děi”

  • คุณว่ายน้ำเป็นไหม

   你会游泳吗? Nǐ huì yóuyǒng ma?

 • 2. ถ้า… แล้ว… อย่างนั้น

  • ถ้า…, ก็…

   如果...(的话),就... Rúguǒ...(dehuà), jiù...

  • ใกล้จะ, กำลังจะ

   快、要、快要......了 Kuài, yào, kuàiyào…...le

  • วิธีการบอกอายุ

   年龄表达法 Niánlíng biǎodá fǎ

  • วิธีบอกวันเดือนปี

   日期表达法 Rìqī biǎodá fǎ

  • ใกล้สอบแล้ว

   快要考试了。

 • 3. แล้ว, ก็

  • แล้ว (1)

   了 (1) Le (1)

  • แล้ว (2)

   了 (2) Le (2)

  • บทเสริมประเภทที่บอกผล

   结果补语 Jiéguǒ bǔyǔ

  • ตัวเสริมบอกสภาพและบอกระดับ

   得 De

  • ได้ยินแล้ว

   听见了。 Tīng jiàn le.

 • 4. แค่, ก็

  • แค่, ก็

   就 Jiù

  • ก็, เพิ่งจะ, ถึงจะ

   “就” 和 “才” “Jiù” hé “Cái”

  • เพิ่งจะ, ยังคง

   “刚” 和 “还” “Gāng” hé “hái”

  • จะ, เป็นไปได้

   会(2) Huì (2)

  • วันนี้เธอตื่นกี่โมง

   你今天几点起床? Nǐ jīntiān jǐ diǎn qǐchuáng?

 • 5. คำสั่ง, ขอร้อง, แนะนำ

  • ประโยคคำสั่ง / ขอร้อง / แนะนำ

   祈使句 Qíshǐ jù

  • ประโยคย้อนถาม

   反问句 Fǎnwèn jù

  • บทขยายบอกเวลา, สถานที่

   时间状语、地点状语 Shíjiān zhuàngyǔ, dìdiǎn zhuàngyǔ

  • พรุ่งนี้รอฉันที่ประตูนะ

   明天在门口等我。 Míngtiān zài ménkǒu děng wǒ.

 • 6. การสังเกตุการณ์, การแนะนำ

  • ราวกับว่า, ดูเหมือน

   “好像” 和 “看起来” “Hǎoxiàng” hé “Kàn qilai”

  • ดีที่สุด, น่าจะ

   最好 Zuìhǎo

  • ก็เลยต้อง, ก็ได้แต่

   只好 Zhǐhǎo

  • อาจจะ

   可能 Kěnéng

  • หล่อนอาจจะหลับอยู่

   她可能在睡觉。 Tā kěnéng zài shuìjiào.

 • 7. ส่วนขยายกริยา

  • ลักษณนามที่ใช้กับคำกริยา

   动量词 Dòngliàngcí

  • ถูกกระทำ

   被 Bèi

  • ทั้งหมด (สำหรับกริยา)

   都 Dōu

  • ที่สุด, สุดยอด

   “极了” 和 “最” “Jíle” hé “Zuì”

  • ฉันชอบภาษาจีน

   我喜欢汉语。 Wǒ xǐhuan Hànyǔ.

 • 8. อีกครั้ง

  • อีกแล้ว (เกิดซ้ำจากอดีต)

   又 Yòu

  • อีกครั้ง (จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต)

   再 Zài

  • คิดจะ, อยากจะ

   “想” 和 “要” “Xiǎng” hé “Yào”

  • กว่า

   比 Bǐ