tockto

คอร์สภาษาจีนเริ่มต้น 102

มาเรียนจีนแบบถูกวิธีกันต่อเลย! คอร์สนี้ต่อจาก ภาษาจีน 101 ครอบคลุมเนื้อหาการนับเลข ลักษณนาม ตัวเชื่อมประโยค และวลีสำคัญง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณฟังจีนเข้าใจ พูดได้รู้เรื่องเหมือนคนจีนจริงๆ

38

คลิปสนทนา

180

แบบฝึกหัด

773

คำศัพท์

 • 1. วัน, เวลา, พวก

  • คำบอกเวลา

   时间词 Shíjiāncí

  • คำบอกเวลาขยายกริยา

   时间名词做状语 Shíjiān míngcí zuò zhuàngyǔ

  • วันในสัปดาห์

   星期的表达法 Xīngqī de biǎodá fǎ

  • พวกเรา พวกคุณ พวกเขา พวกหล่อน

   我们、咱们、你们、他们、她们 Wǒmen, zánmen, nǐmen, tāmen, tāmen

  • อรุณสวัสดิ์

   早上好! Zǎoshang hǎo!

 • 2. การนับและอ่านตัวเลข

  • วิธีการนับเลข

   号码表达法 Hàomǎ biǎodá fǎ

  • เลขและจำนวน “สอง”

   “二” 和 “两” Èr hé liǎng

  • กี่, เท่าไร

   “几” 和 “多少” “Jǐ” hé “Duōshao”

  • การบอกจำนวนเงิน

   钱数表达法 Qián shù biǎodá fǎ

  • พรุ่งนี้ไปดื่มกัน

   明天去喝酒。 Míngtiān qù hē jiǔ.

 • 3. คำลงท้ายในภาษาจีน

  • ล่ะ

   呢 Ne

  • เถอะ, ป่ะ, ล่ะ

   吧 Ba

  • เช่น … เป็นต้น

   A啦, B啦, C啦,..... A la, B la, C la,.....

  • เธอเป็นคนประเทศอะไร

   你是哪国人? Nǐ shì nǎ guórén?

 • 4. วลีรูปพิเศษใช้บ่อย

  • ทำไม่ทำ, เป็นไม่เป็น

   V 不 V、A 不 A V bu V, A bu A

  • พอดีๆ ไม่มากไม่น้อย

   不 A 不 B Bù A bù B

  • กำลัง … อยู่

   (正在/在)……呢 (Zhèngzài/zài)... ne

  • ทำนี่ ทำนั่น

   连动句 Liándòng jù

  • เธอทำอะไรอยู่

   你在做什么? Nǐ zài zuò shénme?

 • 5. แต่, หรือ, ก็คือ, ไม่ใช่ว่า …

  • แต่

   可是 Kěshì

  • หรือ, หรือว่า

   还是 Háishi

  • ก็คือ

   就是 Jiùshì

  • ไม่ใช่ว่า … เหรอ?

   不是...吗? Búshì ... ma?

  • ฉันอยาก … ฉันชอบ …

   我想……、我喜欢…… Wǒ xiǎng……, wǒ xǐhuan……

 • 6. ลักษณนาม, กริยาซ้ำ

  • การซ้ำคำกริยา

   动词重叠 Dòngcí chóngdié

  • ทำที่นั่น ทำที่นี่

   地点状语 Dìdiǎn zhuàngyǔ

  • ลักษณนาม

   量词 Liàngcí

  • ฝนตกแล้ว!

   下雨了。 Xiàyǔ le.

 • 7. แต่ละ, ทุกๆ, จาก … ถึง … , … ก่อน แล้ว …

  • แต่ละ, ทุกๆ

   每...都 Měi... dōu

  • จาก … ถึง …

   从......到...... Cóng... dào...

  • ... ก่อน แล้วค่อย ...

   先…,然后(再)… Xiān..., ránhòu (zài)...

  • ... เกินไป

   太......了 Tài...le

  • ไปเตะบอลกันเถอะ

   我们一起去踢足球吧。 Wǒmen yìqǐ qù tī zúqiú ba.

 • 8. คำคล้ายที่สับสนบ่อย

  • ทีหลัง vs. แล้ว

   “以后” 和 “然后” “Yǐhòu” hé “Ránhòu”

  • ค่อนข้าง vs. เลยทีเดียว

   “挺” 和 “挺......的” “Tǐng” hé “tǐng……de”

  • ไม่ค่อย vs. ค่อนข้าง

   “不太” 和 “比较” “Bú tài” hé “Bǐjiào”

  • อย่างไร vs. อย่างไรบ้าง

   “怎么” 和 “怎么样” “Zěnme” hé “Zěnme yàng”

  • ชีวิตดี๊ดี

   美好生活 Měihǎo shēnghuó