tockto

คอร์สฝึกพูดจีนขั้นพื้นฐาน

ฝึกพูดจีนเหมือนได้อยู่เมืองจีนจริงๆ คอร์สนี้เน้นการฝึกพูดจีนกลางจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนจีนจริงๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานบ้างแล้ว เรียนวันนี้ เริ่มพูดจีนได้ใน 30 วัน ลุยเลย

30

คลิปสนทนา

126

แบบฝึกหัด

697

คำศัพท์

 • 1. ทักทาย บอกลา

  • สวัสดี เป็นไงบ้าง

   你好!你好吗? Nǐ hǎo! Nǐ hǎo ma?

  • ยินดีที่ได้รู้จัก

   认识你很高兴! Rènshí nǐ hěn gāoxìng!

  • ไม่เจอกันนานเลย

   好久不见! Hǎojiǔ bùjiàn!

  • พูดว่าอะไรนะ

   你说什么? Nǐ shuō shénme?

  • เจอกันพรุ่งนี้

   再见!明天见! Zàijiàn! Míngtiān jiàn!

 • 2. แนะนำตัว

  • แนะนำตัวเอง

   你好,我叫……。 Nǐ hǎo, wǒ jiào….

  • แนะนำผู้อื่น

   让我介绍一下…… Ràng wǒ jièshào yīxià……

  • คุณชื่ออะไร

   你叫什么名字? Nǐ jiào shénme míngzì?

  • ถามเกี่ยวกับผู้อื่น

   你来这里做什么? Nǐ lái zhèlǐ zuò shénme?

 • 3. ขอความช่วยเหลือ

  • ช่วยหน่อยได้ไหม

   请你帮我……? Qǐng nǐ bāng wǒ……?

  • ช่วยด้วย!

   救命!救命! Jiùmìng! Jiùmìng!

  • ให้ช่วยไหม

   让我帮你吧。 Ràng wǒ bāng nǐ ba.

 • 4. พูดขอบคุณ

  • ขอบคุณ

   谢谢! Xièxiè!

  • ไม่เป็นไร

   不客气! Bù kèqì!

  • รับคำชม

   哪里哪里。 Nǎlǐ nǎlǐ.

 • 5. พูดขอโทษ

  • ขอโทษ

   对不起。 Duìbùqǐ.

  • ขอรบกวน

   不好意思…… Bù hǎoyìsi……

  • ไม่เป็นไร

   没关系,没关系。 Méiguānxì, méiguānxì.

  • ทำไม่ได้

   不可以。 Bù kěyǐ.

 • 6. ถามทาง

  • ห้องน้ำไปทางไหน

   洗手间在哪? Xǐshǒujiān zài nǎ?

  • รู้จักที่นี่ไหม

   你知道这个地方吗? Nǐ zhīdào zhège dìfāng ma?

  • อยู่ตรงนั้น

   在那边。 Zài nà biān.

  • ไม่รู้

   我不知道。 Wǒ bù zhīdào.

 • 7. สั่งอาหาร

  • สั่งฟาสต์ฟู้ดง่ายๆ

   给我来一个套餐…。 Gěi wǒ lái yīgè tàocān….

  • สั่งอาหารง่ายๆ

   要这个一个。 Yào zhège yīgè.

  • เรียกเก็บเงิน

   服务员,买单。 Fúwùyuán, mǎidān.

 • 8. ซื้อของ

  • มีอันนี้ไหม

   我找这样的……。 Wǒ zhǎo zhèyàng de…….

  • ราคาเท่าไหร่

   这个多少? Zhège duōshǎo?

  • ลดได้ไหม

   ……可以吗? ……kěyǐ ma?

  • จ่ายเงิน

   我要这个,多少? Wǒ yào zhège, duōshǎo?